Evästeet

TIETOSUOJASELOSTE JA EVäSTEET
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö
XXL Sports & Outdoor Oy (”XXL”)
Sähkötie 5
01510 Vantaa
Y-tunnus: 2541215-9
Vastuuhenkilö: Oscar Gyllenberg
Yhteydenotot
Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@xxl.fi
Rekisterin nimi
XXL:n asiakasrekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja asiakaspalveluun.
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, suoramarkkinointiin, eri menetelmin tehtäviin tutkimuksiin tai kilpailuihin sekä muuhun henkilötietolain mukaiseen rekisterinpitäjän toimintaan liittyvään tarkoitukseen henkilötietolain 523/1999 mukaisesti. Mainittuja suoramarkkinointia, tutkimuksia tai kilpailuja ei kohdisteta XXL:n asiakkaisiin ilman annettua suostumusta, jonka asiakas voi halutessaan koska tahansa peruttaa kokonaan tai osittain.
Rekisterin tietosisältö
XXL:n asiakasrekisteriin tallennetaan soveltuvin osin seuraavat tiedot:
  • Henkilön nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Asiakasnumero
  • Markkinointikiellot ja suostumukset
  • Osto- ja maksutapahtumat ja niihin liittyvät tiedot
  • Mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka rekisteröitävä henkilö on luovuttanut rekisterinpitäjälle osallistuessaan kyselyyn, kilpailuun tai arvontaan, tilatessaan uutiskirjeen, rekisteröityessään verkkopalveluun tai tehdessään ostoksen XXL:n verkkokaupassa. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä.
XXL voi myös kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoteknisistä syistä osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään sähköisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Järjestelmä sijaitsee vartioidussa ja lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.
ATK-järjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien (käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätaso) avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.
Tuotteiden maksutapahtumat suoritetaan suojatun yhteyden kautta.
Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat henkilötietolain 33§:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48§:n rangaistussäännösten alaisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Tietojen tarkastus- ja korjausoikeus sekä poistaminen
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:
XXL Sports & Outdoor Oy
Sähkötie 5
01510 Vantaa
Asiakkaalla on oikeus vaatia mahdollisen henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
XXL poistaa asiakkaan muista kuin kirjanpidollisista syistä säilytettävät tiedot asiakasrekisteristään välittömästi vastaanotettuaan asiakkaan kirjallisen pyynnön koskien niiden poistamista.
Evästeet
Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeitä käyttävän verkkosivun on ilmoitettava evästeiden käytöstä ja niiden käyttötarkoituksesta.
XXL:n verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) mahdollistamaan käyttäjän toimintoja ja kerätään yleisiä tilastollisia kävijätietoja verkkopalvelun kehittämistä varten. Tilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja kulloinkin käytössä olevan sivustoanalyysipalvelun raportteihin. Evästeet eivät sisällä käyttäjän käyttäjä- tai henkilötietoja, eivätkä ne mahdollista pääsyä kyseisiin tietoihin. Evästeitä ei käytetä käyttäjän palvelun ulkopuolisen tietokoneen käyttöä tai verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen. Käyttäjä voi koska tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla käytetyn selaimen asetuksia.